Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Milí bratia a sestry! Na Slovensku máme veľmi pekné piesne vyjadrujúce tématiku kríža, utrpenia, bolesti Panny Márie. Tak napríklad: „Ach kríž svätý, ty strom vzácny, sladký nesieš plod prekrásny...“ Alebo: „Ku krížu svätému poď kresťane...“

A k bolestnej Matke: „Stála matka bolestivá, vedľa kríža ľutostivá...“ Tieto piesne nám pomáhajú dostať sa vo svojich predstavách pod kríž, adorovať kríž spolu s nebeskou Matkou, prežívať spolu s ňou utrpenie Veľkého piatku. A tak sa dnes skúsme spolu s ňou postaviť duchovne pod kríž. Ježišov kríž bol aj jej krížom. Náš kríž je tiež aj jej krížom.

  1. Kríž je kľúč od nebeskej brány – po prvom hriechu a po každom našom hriechu sa nám brána raja zavrela. Hriech zničil mnoho. Keď človek zhrešil, keď spolupracoval s diablom, nebo zatvorilo pred ním dvere. Všimnite si, čo hovorí Božie slovo o vyhnaní Adama a Evy z raja. Už doň nemohli vstúpiť. Až dovtedy, kým nepríde niekto, kto bránu raja znovu otvorí, kto bude schopný nesmiernej lásky. A tak prišiel Kristus. Kristus, ktorý nám krížom otvára brány raja. Kríž je kľúč k uzamknutej bráne neba. Ako veľmi sa človek bráni krížu, ako sa vzpiera. Nik nechce trpieť. Keď vidí človek utrpenie, hneď obviňuje Boha, ako sa na to môže pozerať, kde je,... A pritom si vôbec neuvedomuje, že Boh sa stal človekom, žil ako človek a obetoval svooj život krutou smrťou na kríži, čím vzal na sebe všetko utrpenie tohto sveta. Kristus neprišiel na svet, aby sňal z nás všetko utrpenie, ale trpel spolu s nami. A tak Kristov kríž je nástrojom spásy; je tým kľúčom, ktorý sa nám otvára nebo. Áno, cez to hnusné utrpenie sa nám otvára nádherná blaženosť. Ako to slovami opísať, ako poďakovať. Kristov kríž a každý náš kríž je tým kľúčom. A tak kríž nie je niečo zlé, kríž je aj Božím požehnaním. To nie nadarmo sa hovorí: „Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje.“ „Ach kríž svätý, ty strom vzácny.“ V raji zo stromu prišla na nás smrť, na Kalvárii zo stromu kríža nám bol darovaný život. A tak, „kto trpí, nech sa za to nehanbí, len nech nik z vás netrpí ako vrah,...“ Každý kríž v tvojom živote má svoj význam. Kríž ťa učí, kríž ťa premieňa, kríž ťa spája s Bohom. Kríž ti pomáha pokoriť sa, otvoriť svoje srdce,...
  2. Láska je sila, ktorá krížom otáča – Keď chcete otvoriť zamknuté dvere, nestačí vám mať kľúč. Treba mať aj potrebnú silu na otočenie kľúčom. Vieme, ako to niekedy ide ťažko. V Lomničke sme mali na kostole taký veľký kľúč. Keď som chcel odomknúť, veru som sa musel dobre zaprieť, aby sa mi to podarilo. Povedali sme, že kríž je kľúč od nebeskej brány. Už len treba túsilu, ktorá ním pohne, ktorá ho stočí. A tá sila sa volá láska. Láska otáča kríž. Mení náš pohľad na kríž. Otáča nám kríž a tak kríž už nie je len čímsi hnusným a hrozným, ale je sladkým, požehnaným nástrojom spásy. Láska dáva utrpeniu zmysel. Kde niet lásky, tam sa utrpenie stáva neznesiteľným, hrozne ťažkým.
  3. Mária s láskou prijíma kríž – všimnite si s akou odovzdanosťou prijíma kríž Mária. Ako sprevádza Krista v celom jeho živote. On nesie kríž, ale ona mu ho pomáha niesť. Ona trpí spolu s ním. Kto pomohol Ježišov niesť kríž? Bol to Šimon? Áno aj. Bola to Veronika? Áno aj. Ale na prvom mieste to bola jeho Matka. „Som tu syn môj, som s tebou, neboj sa.“
  4. Ako pomáhame iným niesť kríž – deti, starí a chorí ľudia, postihnutí,...

- Príbeh matky a chorej dcérky