Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos
Farnosť Letanovce sa nachádza na Spiši v srdci Slovenského raja. Do farnosti patria aj dve filiálky - Arnutovce a Spišské Tomášovce. Nachádzajú sa tu tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých v Letanovciach, kostol svätej Heleny v Arnutovciach a kostol svätého Michala archanjela v Spišských Tomášovciach. 

Svätá spoveď

Sob
01
Spoveď proprijímajúcich
od 09:00 do
Pól hodiny pred svätou omšou.

Udalosti

Uto
28
Tomášovce: Po sv. omši
Stretnutie prvoprijímajúcich detí
Pia
31
Tomášovce: Po sv. omši
Stretnutie detí
Sob
01
Tomášovce: O 10:30
Stretnutie chlapcov

Ak po vypočutí presbyterskej rady diecézny biskup považuje za vhodné, v každej farnosti sa má ustanoviť pastoračná rada, ktorej predsedá farár a v ktorej veriaci v Krista spolu s tými, ktorí mocou svojho úradu majú pastoračnú starostlivosť vo farnosti, poskytujú svoju pomoc pastoračnej činnosti. Pastoračná rada má iba poradný hlas a riadi sa normami ustanovenými diecéznym biskupom (kán. 536).

 1. Povaha a úloha

  1. Farská pastoračná rada (FPR) je poradným zborom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti.
  2. Vo farnosti má byť len jedna FPR, má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby (kán. 528-529).
  3. FPR sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť.
  4. FPR sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32).
  5. FPR ani farár nemajú právomoc urobiť rozhodnutia, ktoré by boli proti spoločnému dobru farnosti.
 2. Zloženie

  1. FPR pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti – laikov a rehoľníkov, ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti ako živého spoločenstva veriacich.
  2. Podľa možnosti do FPR má byť zvolená veriacimi alebo menovaná farárom z každej oblasti pastoračnej služby aspoň jedna osoba. Je potrebné dbať o to, aby svoje zastúpenie mali rehoľníci, veriaci rôznych vekových skupín, sociálnych vrstiev a vo viacrečových farnostiach aj zástupcovia jazykových skupín.
  3. Počet členov FPR závisí od veľkosti farnosti. Odporúča sa, aby ich nebolo viac ako 15. Z celkového počtu aspoň dve tretiny majú tvoriť laici.
  4. Na základe svojho úradu do FPR patrí farár a kaplán, prípadne zástupca kaplánov čí iných kňazov činných v pastoračnej službe, trvalý diakon.
  5. Volených členov FPR má byť aspoň 2/3 z celkového počtu.
  6. Menovaní: farár môže slobodne menovať niekoľko ďalších členov zachovávajúc nariadenia 2.3.
  7. Predsedom FPR je vždy farár.
  8. FPR má mať tajomníka – zapisovateľa, ktorého si volia členovia. Je zodpovedný za zápisnicu zo zasadania.
 3. Stretnutia

  1. Stretnutia FPR by sa mali konať minimálne dvakrát do roka. Stretnutiam predsedá farár. Bez neho nemá byť žiadne stretnutie.
  2. Stretnutie FPR sa môže konať, ak sa zišla aspoň polovica členov.
  3. Farár je na prvom mieste ten, kto vyberá program. Ostatní členovia môžu k programu pridať ďalšie body. Program by mal zahŕňať veci týkajúce sa poslania Cirkvi, t.j. plný rozsah pastoračných aktivít, ktoré uschopnia toto osobitné spoločenstvo viery pozornejšie počúvať Božie slovo a preniesť ho do každodenného života farnosti.
  4. Určitý čas každého stretnutia sa má venovať modlitbe.
 4. Obdobie členstva

  1. Okrem farára a zástupcov z kňazov činných v pastoračnej službe, členstvo je na päť rokov. Avšak po uplynutí tejto doby môžu byť opätovne zvolení alebo menovaní.
  2. Ak sú na to závažné dôvody, možno niekoho pozbaviť členstva FPR. Urobí tak farár po porade s celou FPR a po vypočutí si mienky svojho dekana.
  3. Keďže FPR je svojou vlastnou povahou poradcom farárovi, jej činnosť prestáva, keď sa farnosť uprázdni.
  4. Akonáhle je ustanovený farár – nie však administrátor – môže doterajšiu FPR potvrdiť na zostávajúce obdobie alebo do dvoch mesiacov pristúpi k novým voľbám a najneskôr do mesiaca po voľbách zvolá prvé zasadanie.
 5. Odborné komisie

  1. FPR si môže zriadiť rôzne komisie, ktoré jej budú nápomocné v jednotlivých otázkach a špeciálnych úlohách. V týchto komisiách by mali byť ľudia s ohľadom na ich odbornosť a skúsenosti. V odbornej komisii musí byť člen z FPR.
  2. Odborné komisie sú za svoju činnosť zodpovedné FPR.
 6. Neustála formácia členov

  1. Pre každého člena FPR je dôležité štúdium, vzdelávanie a rozjímanie v oblasti poslania a povahy Cirkvi. U všetkých členov sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia rady majú povinnosť oboznámiť sa s cirkevnými dokumentmi týkajúcimi sa pastoračných záležitostí.

Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita
Košice, 30.11.2006 (Prot. č. 1157/06)
S ÚČINNOSŤOU OD 1.01.2007