Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
12.04.
Július I., pápež
féria
07:00
✞ František Kováčik
 
✞ Elena Šarišská
(z ruže)
Utorok
13.04.
Martin I., pápež
féria
18:00
Poďakovanie za 90 rokov Terézie
 
✞ Ľudovít a Rudolf Pecha, Karol Mirga
Streda
14.04.
Lidvina, panna
féria
07:00
✞ Jozef, Anna a syn Jozef
 
✞ Jozefína a Štefan Sedláčko
Štvrtok
15.04.
Damián de Veuster
féria
18:00
Za rodinu Podolinskú
 
Za ✞ z rodiny Kostelníkovej a Vierku
Piatok
16.04.
Bernadeta, panna
féria
17:00
Za Božie požehnanie pre Gitu Oravcovú
Priamy prenos
 
✞ Mária a Štefan Hojnoš
Sobota
17.04.
Anicét, pápež
féria
07:00
Za Máriu a Štefana
 
✞ Silvia Oravcová a mama Mária
Nedeľa
18.04.
Antúza, panna
3. Veľkonočná nedeľa
09:30
✞ Tibor Olejník
Priamy prenos
 
Za Boží ľud
 • FARSKÝ KOSTOL JE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 13:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
  NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: Každý kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti, môže získať úplné odpustky.
  PRVÉ SV. PRIJÍMANIE je naplánované na 30. máj a to v Spišských Tomášovciach aj Arnutovciach. Tento termín zatiaľ platí. Prvé stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 24. 4. o 18:00 hod. a začne sa sv. omšou. Prvé stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 21. 4. o 18:00 hod. a tiež sa začne sv. omšou.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme aj naďalej vysluhovať súkromne, treba si termín dohodnúť telefonicky.
  Dnešnú nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V túto nedeľu slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. A práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z krstu rodina Korsáková obetovala na kostol 50,- €
    Z pohrebu L. Kostelníka obetovala rodina na kostol 50,- € ✞ 5,- € za zvonenie
    Na faru bohuznámi obetovali: 100,- € ✞ 20,- €, ✞ 10,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!

 • Liturgické oznamy (09.05.2021)
  Liturgické oznamy (02.05.2021)
  Liturgické oznamy (25.04.2021)
  Liturgické oznamy (18.04.2021)