Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

M.G.: V nedeľu na sv. omši ste oznámili, že máme predbežný súhlas od biskupa Sečku na zriadenie Farnosti Spišské Tomášovce. Ale aké sú dôvody pre zriadenie farnosti v našej obci?

   V nedeľu 3.6. som sa snažil vysvetliť dôvody a výhody zriadenia farnosti a vybudovania fary v Spišských Tomášovciach. V prvom rade chcem povedať, že myšlienka, mať faru a zriadiť farnosť v Sp. Tomášovciach, nevyšla odo mňa, ale prvý podnet som mal od veriacich zo Spišských Tomášoviec. Samozrejme, vnímam tento nápad ako veľmi prínosný. Prečo by bolo vhodné zriadiť v Sp. Tomášovciach farnosť a vybudovať faru? Je tu viacero dôvodov. Po prvé Spišské Tomášovce sú obcou s približne 2000 obyvateľmi, z ktorých mnohí sú veriaci katolíci. V Sp. Tomášovciach je veľa dobrých kresťanských mladých rodín. Bolo by veľmi dobre, keby toľkí veriaci mali svojho kňaza a vlastnú faru, aby na jednej strane kňaz nemusel toľko behať hore-dole po dedinách a na strane druhej, aby veriaci nemuseli so všetkým behať do Letanoviec. Najviac vecí riešime práve zo Spišských Tomášoviec. Z Tomášoviec je najviac krstov, najviac sobášov, najviac birmovancov, najviac rôznych výpisov, krstných listov, rôznych vybavovačiek.... Keby bola v Sp. Tomášovciach fara, bol by kňaz priamo medzi veriacim a veriaci by mali všetko po ruke. Myslím, že obec, ktorá má toľko veriacich si zaslúži a aj potrebuje mať svoju faru a svojho kňaza. Poznám mnoho podstatne menších dedín, ktoré majú svoju faru a farára.

M.G.: Ako bude vyzerať farská budova a aké bude jej využitie?

   Podľa prvej projektovej štúdie a rozhovorov s členmi hospodárskej rady farnosti by to mala byť jednoduchá dvojpodlažná budova s rozmermi cca 260 m2. Ide teda o nie veľkú budovu, kde by mal byť súkromný byt farára, hosťovský byt, kuchyňa, garáž, technická miestnosť, kancelária, archív a jedna veľká miestnosť na rôzne stretnutia jednotlivých skupín (erkári, lektori, miništranti, skauti...) Opis budovy hovorí aj o jej využití: bude teda slúžiť ako ubytovanie pre miestneho kňaza a na druhej strane ako priestor pre rôzne aktivity jednotlivých skupín veriacich, jednoducho pre rôzne farské aktivity.

M.G.: Aké náklady predpokladáte? Bude sa robiť zbierka na faru medzi všetkými občanmi obce alebo ako sa bude stavba financovať?

   Ak sa budeme usilovať, urobiť si mnohé veci svojpomocne, tak predpokladaný náklad je 90 000,- eur. Ak by všetko robila nejaká firma, tak by to stálo určite oveľa viac (cca 140 tisíc).  Nemyslím si, že by bolo vhodné robiť zbierku medzi všetkými občanmi, keďže medzi občanmi môžu byť aj ľudia neveriaci alebo nepraktizujúci vieru. Fara je budovou predovšetkým pre veriacich, a preto sa podpora jej výstavby očakáva práve od nich. Doteraz už viacerí veriaci prispeli na jej výstavbu, za čo som im vďační a teším sa z toho.

M.G.: Ako môžu projekt výstavby fary podporiť tí veriaci, ktorí sú tomuto projektu pozitívne naklonení?

   Podľa toho, čo viem, tak je mnoho tých, ktorí dúfajú, že v Spišských Tomášovciach bude fara a že budú samostatnou farnosťou. Po dohode s členmi hospodárskej rady farnosti, už rok aj 3 mesiace odkladáme polovicu príjmov od veriacich zo Sp. Tomášoviec. Doteraz sme odložili približne 10 550,- eur. Každý môže prispieť na výstavbu novej fary a to tak, že donesie svoj príspevok v obálke do sakristie a dá ho nám kňazom alebo niektorému z členov hospodárskej rady farnosti. Alebo je možnosť prispieť aj priamo na účet, ktorý je zriadený osobitne na tento účel a v najbližšom čase bude zverejnený na našej farskej stránke www.farnostletanovce.sk spolu s prvou štúdiou farskej budovy.

   Na záver chcem všetkých veriacich vrúcne poprosiť, aby sa modlili na tento úmysel, aby sme plnili Božiu vôľu a ak je to Božia vôľa, aby v Spišských Tomášovciach bola fara a zriadená farnosť. Všetko robme na väčšiu Božiu slávu a spásu duší.

   Ďakujem za otázky a všetkým Tomášovčanom želám a vyprosujem veľa Božích milostí.

Martin Gonda (prednosta Spišských Tomášoviec)