Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos
Farnosť Letanovce sa nachádza na Spiši v srdci Slovenského raja. Do farnosti patria aj dve filiálky - Arnutovce a Spišské Tomášovce. Nachádzajú sa tu tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých v Letanovciach, kostol svätej Heleny v Arnutovciach a kostol svätého Michala archanjela v Spišských Tomášovciach. 

Svätá spoveď

Sob
28
Tomášovce (Prvoprijímajúci)
od 08:00 do 9:00
Sob
28
Letanovce (Prvoprijímajúci)
od 10:00 do 11:00
Pól hodiny pred svätou omšou.

Udalosti

Prvý článok

ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. V každej farnosti existuje „hospodárska rada farnosti“. Vo farnosti, ktorá má filiálku existuje aj „hospodárska rada filiálky“ a tiež „hospodárska rada celej farnosti“ (bližšie tieto orgány vymedzuje druhý článok, §§ 1-2 týchto Stanov).
 2. Ak sa v týchto stanovách spomína „hospodárska rada“, treba pod týmto rozumieť „hospodársku radu farnosti“ ako aj „hospodársku radu filiálky“, nie však „hospodársku radu celej farnosti,“ o ktorej platia osobitné ustanovenia uvedené v týchto stanovách.
 3. Ustanovenie hospodárskej rady vo farnosti je povinné z nariadenia Kódexu kánonického práva (kán. 537).
 4. Ak sa v týchto stanovách spomína farár, myslí sa tým nielen farár, ale aj správca farnosti.
 5. Pod pojmom cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti (bez filiálky), ako aj spoločenstvo veriacich filiálky (bez veriacich farnosti). Pod pojmom celá cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti i filiálky spolu.

Druhý článok

ZLOŽENIE A ZÁNIK RADY

§1
Zloženie hospodárskej rady

 1. Hospodársku radu tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia. Farár je zo svojho úradu predsedom hospodárskej rady. Počet členov hospodárskej rady určuje farár, berúc do úvahy početnosť cirkevnej obce; nemôže však stanoviť nižší počet, než sú traja členovia. Farár musí určiť vždy nepárny počet členov hospodárskej rady.
 2. Volených členov, ktorých musí byť aspoň o jedného viac, než menovaných členov, slobodne volia veriaci cirkevnej obce. Aktívne volebné právo i pasívne volebné právo má každý plnoletý člen cirkevnej obce. Volebnú komisiu menuje farár. Spomínaná komisia v nedeľu rozdá čisté volebné lístky opatrené pečaťou farského úradu a na nasledujúcu nedeľu ich pozbiera a spočíta hlasy. Za zvolených sa považujú tí, ktorí získali najviac hlasov.
 3. Menovaných členov hospodárskej rady slobodne menuje farár, avšak menovaných členov musí byť vždy o jedného menej, než volených členov.
 4. Všetci členovia hospodárskej rady, menovaní aj zvolení, zložia sľub pred svojim farárom a cirkevnou obcou, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, čestne a zodpovedne.
 5. Hospodárska rada volí spomedzi svojich členov tajomníka, ktorý pomáha farárovi pri organizovaní činnosti hospodárskej rady.

§2
Zloženie hospodárskej rady celej farnosti

 1. Hospodárska rada celej farnosti sa skladá z farára a tajomníkov jednotlivých hospodárskych rád, existujúcich v rámci jednej farnosti. Hospodárskej rade celej farnosti predsedá farár.

§3
Zánik členstva

 1. Každý člen hospodárskej rady sa môže dobrovoľne zrieknuť svojho členstva. K platnosti zrieknutia sa však vyžaduje, aby bolo prijaté farárom.
 2. Ak si niektorý Člen hospodárskej rady nezúčastní počas jedného roka na zasadaniach rady, môže ho farár odvolať. K platnosti odvolania sa však vyžaduje, aby si farár vypočul stanovisko ostatných členov hospodárskej rady a obdržal na tento úkon licenciu diecézneho biskupa. Až potom pristúpi k voľbe alebo menovaniu nového člena podľa toho, či bol odvolaný menovaný alebo volený člen hospodárskej rady.

§4
Zánik hospodárskej rady

 1. Hospodárska rada zaniká po uplynutí piatich rokov. Po uplynutí tejto časovej lehoty, farár do dvoch mesiacov je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady.
 2. Pre nefunkčnosť alebo pre zneužívanie právomoci môže hospodársku radu rozpustiť diecézny biskup na návrh farára. Do jedného roka od rozpustenia, farár je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady.

Tretí článok

ROZHODNUTIA

§1
Rozhodnutia hospodárskej rady

 1. Hospodárska rada rozhoduje na zasadaniach. Jej rozhodnutia nemajú pre farára povahu povinnosti, ale iba poradenstva, pokiaľ nie je ustanovené niečo iné vo všeobecnom alebo partikulárnom práve.
 2. Riadne zasadania hospodárskej rady sa konajú dva razy do roka. Mimoriadne zasadania sa konajú podľa potreby. Zasadania je povinný zvolať farár, ktorý stanovuje aj program zasadania.
 3. Zasadanie hospodárskej rady je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zvolaných členov rady.
 4. Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný si vypočuť stanovisko hospodárskej rady k určitej záležitosti, má zvolať zasadanie rady a vypočuť si stanovisko každého z prítomných členov (porov. kán. 127 CIC).
 5. Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný k platnosti určitého úkonu mať súhlas hospodárskej rady, je povinný zvolať zasadanie hospodárskej rady a dať rade o záležitosti hlasovať. Za prijaté sa považuje to, že čo hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak by pri hlasovaní došlo k rovnosti, rozhodne o veci svojim hlasom farár (porov. kán. 127 CIC).
 6. Z každého zasadania hospodárskej rady má byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje farár a tajomník.

§2
Rozhodnutia hospodárskej rady celej farnosti

 1. Zasadania hospodárskej rady celej farnosti sa koná podľa potreby. Zasadania zvoláva farár, ktorý stanovuje aj program zasadania.
 2. Členovia hospodárskej rady celej farnosti sa môžu vyjadrovať iba k tým záležitostiam, ku ktorým dostali mandát od hospodárskych rád, ktoré reprezentujú. Hospodárska rada celej farnosti funguje skôr ako koordinačný orgán jednotlivých hospodárskych rád vo farnosti.

Štvrtý článok

ÚLOHY HOSPODÁRSKEJ RADY
 1. Ekonómom, ktorý zastupuje farnosť a všetky filiálky vo všetkých právnických záležitostiach, je farár (kán. 532 CIC). Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti.
 2. Tajomník hospodárskej rady (resp. tajomníci) sa zúčastňuje na odovzdávaní a preberaní farnosti.
 3. Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, zodpovedá za cirkevný majetok v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so súhlasom dekana.
 4. Farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady cirkevnej obce v týchto prípadoch:
  – pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola
  – pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe fary
  – pri scudzení alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci
  – pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách, kde hodnota
  presahuje 2000 €.
 5. Farár je povinný mať súhlas hospodárskej rady pri stavbe nového kostola.

Piaty článok

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. K platnosti týchto Stanov sa vyžaduje, aby boli schválené spišským diecéznym biskupom a účinnosť nadobúdajú dňom schválenia.
 2. Dňom schválenia strácajú platnosť Stanovy hospodárskej rady pre Spišskú diecézu, ktoré schválil spišský diecézny biskup dňa 3.6.1993.
 3. Ak už vo farnostiach boli ustanovené hospodárske rady podľa Stanov z roku 1993, môžu pokračovať vo svojej činnosti až do svojho zákonitého zániku uplynutím ich funkčného obdobia. Vznik novej hospodárskej rady nech sa potom riadi už týmito novými Stanovami.

 

V Spišskej Kapitule, dňa 12.1.1999
Prof. ThDr. František TONDRA
spišský diecézny biskup

Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti.

Stanovy hospodárskej rady farnosti

Členovia

Letanovce

manMilan Gabriš
manMichal Podolinský
manRoman Mušuta
manMarián Lesňák
womanAnna Kubičárová
manStanislav Gábor
manRastislav Nemčík

Spišské Tomášovce

manJozef Kormančík
manPeter Špic
manMiroslav Vernarský
manJán Bendík
manĽuboš Bartoš
manMilan Repko
manFrantišek Petrík

Arnutovce

manPeter Roxer
manMarián Labuda
manLukáš Paciga
manMonika Šmelková
manMonika Jezerčáková

Ak po vypočutí presbyterskej rady diecézny biskup považuje za vhodné, v každej farnosti sa má ustanoviť pastoračná rada, ktorej predsedá farár a v ktorej veriaci v Krista spolu s tými, ktorí mocou svojho úradu majú pastoračnú starostlivosť vo farnosti, poskytujú svoju pomoc pastoračnej činnosti. Pastoračná rada má iba poradný hlas a riadi sa normami ustanovenými diecéznym biskupom (kán. 536).

 1. Povaha a úloha

  1. Farská pastoračná rada (FPR) je poradným zborom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti.
  2. Vo farnosti má byť len jedna FPR, má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby (kán. 528-529).
  3. FPR sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť.
  4. FPR sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32).
  5. FPR ani farár nemajú právomoc urobiť rozhodnutia, ktoré by boli proti spoločnému dobru farnosti.
 2. Zloženie

  1. FPR pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti – laikov a rehoľníkov, ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti ako živého spoločenstva veriacich.
  2. Podľa možnosti do FPR má byť zvolená veriacimi alebo menovaná farárom z každej oblasti pastoračnej služby aspoň jedna osoba. Je potrebné dbať o to, aby svoje zastúpenie mali rehoľníci, veriaci rôznych vekových skupín, sociálnych vrstiev a vo viacrečových farnostiach aj zástupcovia jazykových skupín.
  3. Počet členov FPR závisí od veľkosti farnosti. Odporúča sa, aby ich nebolo viac ako 15. Z celkového počtu aspoň dve tretiny majú tvoriť laici.
  4. Na základe svojho úradu do FPR patrí farár a kaplán, prípadne zástupca kaplánov čí iných kňazov činných v pastoračnej službe, trvalý diakon.
  5. Volených členov FPR má byť aspoň 2/3 z celkového počtu.
  6. Menovaní: farár môže slobodne menovať niekoľko ďalších členov zachovávajúc nariadenia 2.3.
  7. Predsedom FPR je vždy farár.
  8. FPR má mať tajomníka – zapisovateľa, ktorého si volia členovia. Je zodpovedný za zápisnicu zo zasadania.
 3. Stretnutia

  1. Stretnutia FPR by sa mali konať minimálne dvakrát do roka. Stretnutiam predsedá farár. Bez neho nemá byť žiadne stretnutie.
  2. Stretnutie FPR sa môže konať, ak sa zišla aspoň polovica členov.
  3. Farár je na prvom mieste ten, kto vyberá program. Ostatní členovia môžu k programu pridať ďalšie body. Program by mal zahŕňať veci týkajúce sa poslania Cirkvi, t.j. plný rozsah pastoračných aktivít, ktoré uschopnia toto osobitné spoločenstvo viery pozornejšie počúvať Božie slovo a preniesť ho do každodenného života farnosti.
  4. Určitý čas každého stretnutia sa má venovať modlitbe.
 4. Obdobie členstva

  1. Okrem farára a zástupcov z kňazov činných v pastoračnej službe, členstvo je na päť rokov. Avšak po uplynutí tejto doby môžu byť opätovne zvolení alebo menovaní.
  2. Ak sú na to závažné dôvody, možno niekoho pozbaviť členstva FPR. Urobí tak farár po porade s celou FPR a po vypočutí si mienky svojho dekana.
  3. Keďže FPR je svojou vlastnou povahou poradcom farárovi, jej činnosť prestáva, keď sa farnosť uprázdni.
  4. Akonáhle je ustanovený farár – nie však administrátor – môže doterajšiu FPR potvrdiť na zostávajúce obdobie alebo do dvoch mesiacov pristúpi k novým voľbám a najneskôr do mesiaca po voľbách zvolá prvé zasadanie.
 5. Odborné komisie

  1. FPR si môže zriadiť rôzne komisie, ktoré jej budú nápomocné v jednotlivých otázkach a špeciálnych úlohách. V týchto komisiách by mali byť ľudia s ohľadom na ich odbornosť a skúsenosti. V odbornej komisii musí byť člen z FPR.
  2. Odborné komisie sú za svoju činnosť zodpovedné FPR.
 6. Neustála formácia členov

  1. Pre každého člena FPR je dôležité štúdium, vzdelávanie a rozjímanie v oblasti poslania a povahy Cirkvi. U všetkých členov sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia rady majú povinnosť oboznámiť sa s cirkevnými dokumentmi týkajúcimi sa pastoračných záležitostí.

Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita
Košice, 30.11.2006 (Prot. č. 1157/06)
S ÚČINNOSŤOU OD 1.01.2007

Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Pastoračná rada sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu.
 

Členovia

Letanovce

manFrantišek Mihálik
manDávid Mihálik
manRudolf Šterbák
manStanislav Gábor
manMilan Gabriš
womanAlena Mušutová

Spišské Tomášovce

manPeter Špic
womanZuzana Hricová
womanMonika Hamráčková
manSamuel Bendík

Arnutovce

manPeter Roxer
womanJanka Frankovičová
womanMonika Šmelková